IVANNA MALIK design
náš instagram — naše sashe  — náš blog   — naše služby

OBCHODNÉ PODMIENKY

internetový obchod
Ivana Malíková IVANNA MALIK
so sídlom Školská 1, 942 01  Šurany
IČO: 54 347 912
(predávajúci nie je platiteľom DPH)

pre predaj tovaru prostredníctvom online obchodu umiestneného na internetovej adrese www.sashe.sk/ivannamalik.designI. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") platia pre nákup v internetovom obchode www.sashe.sk/ivannamalik.design, ktorého prevádzkovateľom je Ivana Malíková IVANNA MALIK, Školská 1, 942 01, Šurany, IČO: 54347912, (ďalej len "predávajúci") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu www.sashe.sk/ivannamalik.design (ďalej len "systém")

- podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a jeho zákazníkov (kupujúcich) II. OBJEDNÁVKY A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

- všetky objednávky podané prostredníctvom internetovej predajne predávajúceho sú považované za záväzné a odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí

- objednávka je návrhom kúpnej zmluvy a kúpna zmluva skutočne vznika v momente prevzatia objednaného tovaru kupujúcim

- podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých objednávkovým formulárom predpísaných údajov a náležitostí a odsúhlasenie obsahu objednávky

- miestom dodania tovaru ju adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári, resp. výdajne miesto Zásielkovne uvedené v objednávkovom formulári v prípade, že kupujúci zvolil túto možnosť dodania

- vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru s odkladacou podmienkou úplneho zaplatenia kúpnej ceny spolu s nákladmi predávajúceho spojených s predajom, ktoré znáša kupujúci

- vyplnením objednávkového formulára či odoslaním záväznej objednávky v rámci internetového obchodu kupujúci dáva predávajúcemu súhlas so zhromažďovaním a archivovaním osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch

- kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim, po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania

- v prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním, predávajúci uplatní právo na náhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želania kupujúceho zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov

- výška storno poplatkov môže byť do výšky až 50% z celkovej sumy tovaruIII. MOŽNOSTI PLATBY

- v systéme predávajúceho sú dve možnosti platby, a to:

A) okamžita platba kartou

B) platba prevodom

- doručená faktúra slúži ako dodací list

- na ceny určené v internetovom obchode nie je aplikovaná DPH (predávajúci nie je platcom DPH), všetky cenú sú zobrazované vrátane DPH

- ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar (alebo preddavok), ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plneníIV. DOPRAVA A DODACIE PODMIENKY

- ak nie je v popise objednaného výrobku uvedené inak, je všetok tovar, ktorý je expedovaný nasledovne:

objednávky prijaté do nedele 14:00 budú odoslané v pondelok

objednávky prijaté do stredy 14:00 budú odoslané vo štvrtok

- v prípade, že v deň odoslania (pondelok alebo štvrtok) je štátny sviatok, tovar je expedovaný nasledujúci pracovný deň

- v prípade, že sa objednaný tovar už nevyrába, resp. nie je v prevádzkových možnostiach predávajúceho tovar pre kupujúceho zabezpečiť, alebo by s obstaraním tovaru boli spojené neprimerané náklady, nie je predávajúci viazaný objednávkou kupujúceho, o čom kupujúceho v lehote 3 dní upovedomí

- každý zákazník je informovaný o zaslaní / pripravení na osobný odber tovaru e-mailom automaticky odosielaným systémom

- objednávku a jej stav si môže skontrolovať pri prihlásení v systéme

- dodanie tovaru je možné týmito spôsobmi:

A) Slovenská pošta - balík na adresu, ktorú kupujúci uvedie v objednávkovom formulári, doporučene a 1. triedou so sledovacím číslom

B) Zásielkovňa - na výdajne miesto, ktoré kupujúci uvedie v objednávkovom formulári so sledovacím číslom

C) osobný odber

- v prípade možnosti A (Slovenská pošta - balík na adresu) a B (Zásielkovňa - na výdajne miesto), kupujúci uhrádza poštovné vo výške, ktorá mu bude automaticky vypočítaná v objednávacom formulári

- v prípade možnosti B (osobný odber) kupujúci neuhrádza žiadne poplatky, dodanie je zadarmo a osobný odber je možný na adrese sídla, t. j. Školská 1, 942 01 Šurany v čase, ktorý si vopred predávajúci a kupujúci dohodnú

- predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie expedičnej lehoty v prípade, že tovar nie je momentálne na sklade a je potrebný určitý čas na jeho výrobu, alebo sa vyskytnú iné nepredvídateľné udalosti, o čom bude kupujúci informovaný e-mailom alebo systémovou poštou

- v akútnych prípadoch (napr. tovar je určený ako darček alebo je ho treba doručiť pred odchodom na dovolenku) môže kupujúci požiadať o prednostné vybavenie objednávky, môže tak urobiť prostredníctvom sekcie "poznámka pre predajcu" v objednávkovom formulári; kupujúci tovar odošle do jedného dňa odo dňa prijatia platby (resp. preukázaním uskutočneného platobného príkazu) 1. triedou a doporučene na adresu (Slovenskou poštou), t. j. tovar bude u kupujúceho v nasledujúci pracovný deň, resp. uložený na pošte

- pokiaľ časť objednaného tovaru buď nie je momentálne na sklade alebo je nutné na zákazku vyrobiť, celú objednávku predávajúci pozastaví a kupujúceho informuje o možnom termíne vybavenia celej objednávky; kupujúci na základe tejto informácie môže požiadať o zaslanie tej časti objednávky, ktorá je na sklade, v rámci, lehoty stanovenej obchodnými podmienkami a zbytku objednávky, akonáhle bude k dispozícii; v tomto prípade však kupujúci uhradí poštovné za obe zásielky

- predávajpci nezodpovedá za neskoré dodanie tovaru spôsobené poštou, oneskoreným dodaním od výrobcu, a pod. a to ani v akútnych prípadochV. NEDORUČENIE TOVARU

- pokiaľ sa zásielka vráti ako nedoručená bez zavinenia predávajúceho (pošta adresáta nenašla, neoboznámila o uložení zásielky, kupujúci zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, a pod.) predávajúci odošle kupujúcemu správu cez systém alebo e-mail so žiadosťou o informáciu, ako pokračovať s objednávkou; odpoveď predávajúci očakáva do 7 dní odo dňa odoslania tejto správy

- ak kupujúci požiada o opätovné odoslanie zásielky, bude k celkovej cene objednávky doúčtovaný druhý manipulačný poplatok a poštovné ako pri prvom odoslaní

- opätovné odoslanie nedoručenej zásielky je možné len na základe úhrady vopred

- pokiaľ kupujúci na správu v určenom termíne neodpovie, predávajúci objednávku stornuje, pričom kupujúceho na storno objednávky upozorní

- prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s reklamačným poriadkom internetovej predajne predávajúceho a právny poriadkom platným v Slovenskej republike (reklamačný formulár na stiahnutie tu)VI. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

- kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosťi podľa § 8 a nasledovne zákona č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov

- vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, predávajúci kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu vráti alebo nahradí všetky vzájomne prijaté plnenia

- ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v prvom bode tejto časti, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:


A) kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy (na stiahnutie tu), kde uvedie:

1. číslo objednávky

2. meno a priezvisko

3. dátum nákupu

4. číslo účtu pre vrátenie peňazí


B) ak kupujúci tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na adresu predávajúceho (sídlo), na vlastné náklady a to za nasledujúcich podmienok:

1. tovar musí byť v pôvodnom, resp. nepoškodenom obale

2. tovar nesmie byť použitý

3. tovar nesmie byť poškodený

4. tovar musí byť kompletný

5. tovar musí byť zaslaný splu s dokladom o kúpe


- po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, predávajúci vráti peniaze na účet kupujúceho a to najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa fyzického obdržania tovaru

- predávajúci odporúča kupujúcemu, aby tovar zasielal doporučene a poistene, pretože predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu; rovnako predávajúci neakceptuje zásielky na dobierku

- v prápade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci neakceptuje odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho späť